VERİ BİLİMİ (YL) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi içinde ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. 2011 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen ve Edebiyat Fakülteleri'nin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bölümleri arasında yer almıştır. Bölüm kadrosu 23 öğretim üyesi ve 10 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümde önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Öğrenim dili Türkçedir. İstatistik Anabilim Dalı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans programı Eğitim-Öğretimi yürütülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. İhsan ALP
Tarihçe
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (A.İ.T.İ.A.)'ne bağlı İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde İstatistik ve Tatbiki Matematik Kürsüsü olarak 1978 yılında kurulmuştur. 1982 yılında Yükseköğretim Kurumu'nun kurulması ile birlikte Türkiye'deki bütün akademilerin üniversitelere dönüştürülmesi sonucunda İstatistik Bölümü, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi içinde yer almıştır. 2011 yılında ise Fen ve Edebiyat Fakülteleri'nin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
İstatistik alanında Yüksek Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar Gazi Üniversitesi'nde veya herhangi bir üniversitede doktora programına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemleri, Senato tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması ile ilgili hususlar Senato tarafından onaylanan usûl ve esaslara göre belirlenir.
Mezuniyet için AGNO' nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
Lisansüstü programların toplam kredisi; tezsiz yüksek lisans programı için en az 90, tezli yüksek lisans programı için en az 120, doktora programı için en az 240 ve lisans sonrası doktora programı için en az 300 kredidir.
Mezun İstihdam Olanakları
İstatistik Bölümü mezunları üniversitelerin akademik kadrolarının yanı sıra, banka ve sigorta sektöründe, araştırma şirketlerinde, kamu ve özel sektörün kalite kontrol, stok değerlendirme birimlerinde, gazete ve televizyon kurumları ile hastane vb. yerlerde istihdam edilebilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
(1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formunda belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.
(3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.
(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.
(5) Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a)
Katsayılar Notlar
4.00 AA
3.50 BA
3.00 BB
2.50 CB
2.00 CC
1.50 DC
1.00 DD
0.50 FD
0.00 FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)
(7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.
(8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO?nun hesaplanmasında, (AA)?dan (FF)?ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.
(9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.
(10) Mezuniyet için AGNO?nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=8664641062