BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ)(YL) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ayhan ERDEM
Tarihçe
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü programına 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanında Yüksek Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Bilgisayar Müh. veya Yazılım Müh. alanlarından Lisans mezunu olmak. ALES>=70 olmak. DİL puanı>=50 olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar Gazi Üniversitesi'nde veya herhangi bir üniversitede doktora programına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
60 AKTS kredilik dersleri tamamlamak, Seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesinde ya da farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedir. Bununla beraber mezunlarımız Kamu ve özel sektörde Bilgisayar Müh. ve Yazılım alanlarında istihdam edilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme
(1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formunda belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.
(3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.
(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.
(5) Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a)
Katsayılar Notlar
4.00 AA
3.50 BA
3.00 BB
2.50 CB
2.00 CC
1.50 DC
1.00 DD
0.50 FD
0.00 FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)
(7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.
(8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO?nun hesaplanmasında, (AA)?dan (FF)?ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.
(9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.
(10) Mezuniyet için AGNO?nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=833333217