MATEMATİK(DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Naim TUĞLU
Tarihçe
1982 yılında kurulan Matematik Bölümü lisans ve lisansüstü eğitimini bugün itibari ile 25 Profesör, 9 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 11 Araştırma Görevlisi ile sürdürmektedir. Ana Bilim Dalı bünyemizde Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji ve Uygulamalı Matematik Bilim dallarında Lisansüstü araştırmalar yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Matematik alanında Doktora Derecesi
Kabul Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü (http://fbe.gazi.edu.tr/) web sayfasında Başvuru başlığı altında belirtilen genel kabul koşulları uygulanmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Matematik Anabilim Dalı Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, bir zorunlu ders, seminer dersi ve tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on beş ders, yeterlik sınavı, tez hazırlık dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 krediden oluşur.

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli ders dönemindeki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

Mezuniyet için AGNO?nun yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar. Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ana bilim dalının adının yer aldığı bir Doktora Diploması verilir.
Mezun İstihdam Olanakları
Matematik Anabilim Dalı Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel olarak akademisyenlik ve ileri düzey araştırmacı pozisyonlarında görev alabilir. Ayrıca ilgili kamu ve özel şirketlerin araştırma ve geliştirme bölümlerinde üst düzey pozisyonlarda çalışabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir.

2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formunda belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.

3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.

4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.

5) Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

Katsayılar Notlar
4.00 AA
3.50 BA
3.00 BB
2.50 CB
2.00 CC
1.50 DC
1.00 DD
0.50 FD
0.00 FF

D: Devamsız,
G: Girmedi,
E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)

7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO?nun hesaplanmasında, (AA)?dan (FF)?ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.

9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.

10) Mezuniyet için AGNO?nun yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=830505713