KİMYA (DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ali DİŞLİ
Tarihçe
Köklü yükseköğretim kurumlarından Gazi Üniversitesi'nin 1982 yılında kurulmasının ardından, 1983 yılından itibaren Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 2011 yılından itibaren ise Fen Fakültesi Kimya Bölümü lisansüstü öğrencilerine eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
Kimya Ana Bilim Dalı lisansüstü öğrencilerine eğitim-öğretim faaliyetlerini Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere 5 alt bilim dalı ile sürdürmektedir.
Kimya bölümü, mevcut kadrosu ile sistematik olarak araştırma odaklı, şeffaf ve yenilikçi değerlere önem veren lisansüstü öğrencilerine bilimsel ve toplumsal duyarlılık değerlerine sahip bir kimlik kazandırmayı hedeflemiş bir bölümdür.
Kazanılan Derece
Kimya alanında Doktora Derecesi
Kabul Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında geçen Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Üst Kademeye Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, doktora sonrası programlarına başvurabilir.
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı sekiz dönemdir. Doktora programından mezun olabilmek için 21 kredilik dersleri başarı ile tamamlamak, seminer dersini başarı ile vermek, yeterlilik sınavını başarı ile geçmek ve danışmanı gözetiminde bir konu üzerine yaptığı araştırmaları tez şeklinde jüri önünde başarıyla savunarak tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Kimyada Doktora derecesi alan mezunlarımız ilaç, gıda, tarım, sağlık, askeri, petrol, çevre, otomotiv, plastik, boya, maden vs. gibi birçok farklı endüstriyel alanda ve laboratuvar esaslı işlerde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin kimya ve kimya ile ilgili birimlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde akademisyen olarak da yer alabilirler ya da araştırma gruplarına araştırmacı olarak katılabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Kimya alanında ya da bu alanda araştırmacı kabul eden diğer bilim dallarında doktora sonrası araştırmacı pozisyonuna başvurabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
(1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formunda belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.
(3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.
(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.
(5) Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a)
Katsayılar Notlar
4,00 AA
3,50 BA
3,00 BB
2,50 CB
2,00 CC
1,50 DC
1,00 DD
0,50 FD
0,00 FF
b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)

(7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.
(8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO'nun hesaplanmasında, (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.
(9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.
(10) Mezuniyet için AGNO'nun; yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=830404323