FİZİK(DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği
Fizik Bölümü, 1982 yılında 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin değiştirilerek kabulüne dair kanunla kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde (Bir Doçent, Dört Yardımcı Doçent, Üç Araştırma Görevlisi) ile Eğitim Öğretime başlamıştır. Ancak 2010/1371 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 11 Şubat 2011 Tarihinde Fakültemizin adı Fen Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren Bölümümüz Fen Fakültesi Fizik Bölümü olarak altı anabilim dalı altında ( Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, İstatistik Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Yoğun Madde Fiziği) ve 60 Öğretim Elemanı (29 Profesör, 14 Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 12 Araştırma Görevlisi) ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Fizik bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir.
Tarihçe
1982 yılında kurulan Fizik Bölümü, Lisans, Lisansüstü Programları (Yüksek Lisans ve Doktora) ile faaliyet göstermeye devam etmektedir. Bölümümüzde Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, İstatistiksel Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Yoğun Madde Fiziği, Plazma Fiziği ve Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği olmak üzere sekiz Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tamamlayan öğrenciler doktora dereci kazanır.
Kabul Koşulları
Fizik bölümünün doktora için başvurusunu kabul etttiği yüksek lisans derecelerinden birinden mezun olmak. ÖSYM tarafından yapılan Ales'ten sayısal alanda 70 ve üzeri puan almak. Yüksek öğretim kurumunca kabul gören sınavlardan birinden belgelendirmek şartıyla 55 puan ve üzeri puan almak. En az 2.50'nin üstünde yüksek lisans ortalamasına sahip olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Fizikte doktor ünvanı aldıktan sonra istendiği takdirde YÖK'ün koşullarını sağlaması ve gerekli aşamaları geçtiği takdirde durumunda Doçentlik ünvanına sahip olabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi dâhil en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez hazırlık dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden oluşur. Ders aşamasının bitiminde doktora yeterlilikten geçmesi gerekir. Konusu belirlenmiş tez yazılır ve başarılı bir şekilde sunması durumunda öğrenci mezun edilir.
Mezun İstihdam Olanakları
Üniversitelerde ve çeşitli devlet ve özel kuruluşlarda uzman olarak çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yıl sonunda her ders için bir başarı harf notu verilir.
Bu başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
Başarı harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Bu harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim kurulunun önerisi, akademik birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, ham başarı puanı denir.
Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
Katsayılar ve başarı harf notları AA (4.00), BA (3.50), BB (3.00), CB (2.50), CC (2.00), DC (1.50), DD (1.00), FD (0.50), FF (0.00) şekilde değerlendirilir.
D: Devamsız,
G: Girmedi,
E: Eksik, (Yarıyıl/yıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)
VZ: Dersten çekilme.
Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO?sunun en az 2,00 olması gerekir.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=830202973