BİYOLOJİ(DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Murat Ekici
Tarihçe
Biyoloji Bölümü, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1982 yılında kurulmuş ve aynı yıl Eğitim-öğretim programına başlamıştır. 1996-2014 yılları arasında bölümde normal ve ikinci öğretim programları birlikte yürütülmüştür. 2011 yılında Fen Fakülteni olarak ismi değiştirilmiştir. 2014 yılında itibaren sadece normal öğretim programı bulunmaktadır. Bölümde Biyoteknoloji, Botanik, Ekoloji, Gelişim Biyolojisi, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere 7 ana bilim dalı mevcuttur.
Kazanılan Derece
BİYOLOJİ alanında Doktora derecesi
Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemleri, Senato tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması ile ilgili hususlar Senato tarafından onaylanan usûl ve esaslara göre belirlenir.
Mezuniyet için AGNO?nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
Lisansüstü programların toplam kredisi; tezsiz yüksek lisans programı için en az 90, tezli yüksek lisans programı için en az 120, doktora programı için en az 240 ve lisans sonrası doktora programı için en az 300 kredidir.
Mezun İstihdam Olanakları
Biyoloji öğretmenliği (pedagoji formasyonu diploması alanlar) dışında, Sağlık Bakanlığı, Halk sağlığı laboratuarları, diğer laboratuarlarda, Hastanelerde, Tarım, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su Bakanlıklarında, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda biyolog olarak çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
(1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarına ek olarak dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Sınav takvimi, ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından ağ sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin dönem başında ilan edilen ders tanımlama formunda belirtilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile değerlendirilir.
(3) Öğrenci zorunlu derslerini başarmakla yükümlüdür. Başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir, yerine başka bir dersi seçebilir.
(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.
(5) Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a)
Katsayılar Notlar
4.00 AA
3.50 BA
3.00 BB
2.50 CB
2.00 CC
1.50 DC
1.00 DD
0.50 FD
0.00 FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)
(7) AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.
(8) Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO?nun hesaplanmasında, (AA)?dan (FF)?ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür.
(9) Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir.
(10) Mezuniyet için AGNO?nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.
(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=83010193