BİYOLOJİ - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Murat Ekici
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Doç.Dr. Mehmet Erkan Uzunhisarcıklı
Tarihçe
Biyoloji Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Bölümün amacı öğrencileri Biyoloji ve Biyoloji ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmektir. Bölümümüz 4 yıllık Lisans eğitimi vermektedir.Bölümde 7 anabilim dalı mevcuttur, bunlar; Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ekoloji, Gelişim Biyolojisi ve Biyoteknoloji? dir. Bölümümüzde 21 Profesör, 5 Doçent, 15 Araştırma görevlisi ve 5 Uzman görev yapmaktadır.

Bologna süreci kapsamında yapılan çalışmalar ve müfredat değişikleri sonucunda bölümümüz öğrencileri 3 sınıftan itibaren 60 AKTS kredisi seçmeli ders almaktadır. Bu dersler Biyoçeşitlilik ve Koruma, Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji ve Moleküler Hücre ve Genetik modülleri olmak üzere 3 modül de toplanmıştır.

Bölümümüz Öğretim üyeleri tarafından çok sayıda Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmalar vardır. Bilimsel araştırmalarımızın bir kısmı DPT, TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmektedir. Yüksek lisans ve Doktora programı Biyoloji Bölümüyle işbirliği halinde Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Biyoloji Bölümünde, Mikroteknik, Mikrobiyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji laboratuvarı olmak üzere 5 tane Araştırma laboratuarı ve Elektron Mikroskopu ünitesi (SEM, TEM) bulunmaktadır.

Ayrıca Bölümümüzde çok büyük bir kolleksiyona sahip olan Herbaryum (GAZI) ve Zooloji Müzesi bulunmaktadır. Bölümümüzün Lisans mezunları "Biyolog" ünvanı ile diploma alırlar, çoğunlukla Sağlık Bakanlığı, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı ilgili kurum ve kuruluşlarda, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda biyolog olarak çalışabilirler.
Kazanılan Derece
BİYOLOJİ alanında Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Bu programa başlamak için bu web sitesinde Kurum Hakkında Bilgi bölümünde belirtilen genel kabul şartları uygulanmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Mezuniyet Koşulları
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
MADDE 18 ?
(1) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihini takip eden ilk iş günüdür.
(2) Derece ile mezun olan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.
(3) Önlisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, eğitim-öğretim programında planlanan dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.
(4) Öğrencilere verilecek diplomalar ve diploma eki Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölümümüzün Lisans mezunları "Biyolog" ünvanı ile diploma alırlar, Biyoloji öğretmenliği (pedagoji formasyonu diploması alanlar) dışında, Sağlık Bakanlığı, Halk sağlığı laboratuarları, diğer laboratuarlarda, Hastanelerde, Tarım, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su Bakanlıklarında, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda biyolog olarak çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yıl sonunda her ders için bir başarı harf notu verilir.
(2) Bu başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Başarı harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Bu harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim kurulunun önerisi, akademik birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(4) Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, ham başarı puanı denir.
(5) Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a)
Katsayılar Notlar
4.00 AA
3.50 BA
3.00 BB
2.50 CB
2.00 CC
1.50 DC
1.00 DD
0.50 FD
0.00 FF

b)
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Yarıyıl/yıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)
4) VZ: Dersten çekilme.
(7) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO?sunun en az 2,00 olması gerekir.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=45050362