KİMYA - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ali DİŞLİ
Tarihçe
Kimya Bölümümüz 1982 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümünde sunulan Lisans programı, alanında son gelişmeleri izleyen, çağdaş araştırma-geliştirme çalışmalarında yetkin öğrenciler yetiştirecek şekilde hazırlanmış mesleki bir programdır. Bölümümüz 4 yıllık Lisans eğitimi vermektedir.
Kimya Bölümünde 5 anabilim dalı mevcuttur: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya. Kimya Bölümünde, Analitik kimya Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Anorganik Kimya Laboratuvarı, Fizikokimya Laboratuvarı ve Organik Kimya Laboratuvarı olmak üzere 5 tane öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.
2012-2013 öğretim yılından itibaren birinci sınıflardan başlayarak İngilizce Destekli Türkçe Eğitim modeli uygulanmaktadır. Bu modelde hazırlık sınıfına eşdeğer (yaklaşık 400 saatlik) İngilizce dersleri dört yıla dağıtılarak okutulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz dördüncü sınıfta Analitik kimya, Anorganik kimya, Biyokimya, Fizikokimya veya Organik kimya modüllerinden birini seçerek o dalda kısmen ihtisaslaşmış olarak mezun olmaktadırlar.
Kimya Bölümü, kimyanın her alanında araştırma yapan öğretim üyesi kadrosuyla, modern araştırma laboratuvarlarıyla, NMR, ATR-FTIR, UV-GB, HPCL, GC, elementel analiz ve atomik absorpsiyon spektrometresi gibi modern aletleri bulunan kuvvetli bir araştırma alt yapısıyla ülkemizin ve üniversitemizin en önde gelen bölümlerinden birisidir.
Kazanılan Derece
Kimya alanında Lisans derecesi
Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda (yüksek lisans ya da doktora) öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Madde 38- Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Genel not ortalaması 3,00- 3,50 arasında olan öğrenciler ONUR, 3,51 veya daha yukarı olan öğrenciler YÜKSEK ONUR listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir. Fakülte tarafından verilecek ön lisans ve lisans diplomaları her düzey için farklı, fakat Gazi Üniversitesi'nin bütün öğretim kurularında müşterek olmak üzere düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere ''Mezuniyet Geçici Belgesi'' verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölümümüzün Lisans mezunları "Kimya alanında Lisans derecesi" ünvanı ile diploma alırlar, Sağlık Bakanlığı, Halk sağlığı laboratuvarları, diğer laboratuvarlarda, Hastanelerde, Tarım, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su Bakanlıklarında, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda Kimyager olarak çalışabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yıl sonunda her ders için bir başarı harf notu verilir.
(2) Bu başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Başarı harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Bu harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim kurulunun önerisi, akademik birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(4) Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, ham başarı puanı denir.
(5) Ham başarı puanı 25,00'ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a)
Katsayılar Notlar
4.,00 AA
3,50 BA
3,00 BB
2,50 CB
2,00 CC
1,50 DC
1,00 DD
0,50 FD
0,00 FF

b)
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Yarıyıl/yıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)'ye dönüştürülür.)
4) VZ: Dersten çekilme.
(7) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO'sunun en az 2,00 olması gerekir.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=44040755