ECZACILIK (5 YILLIK) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 5
Azami Süresi (Yıl) 8
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı Eczacı
Tarihçe
Türkiye?nin köklü üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi, 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK?ün isteği doğrultusunda ?Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü? adı ile kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Enstitünün adı 1929 yılında ?Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü? olarak değiştirilmiş ve bu isimle uzun yıllar hizmet vermiştir. 1976 yılında ise ?Gazi Eğitim Enstitüsü? ismini almıştır. Enstitü, 1982 yılında 2809 sayılı kanunla ?Gazi Üniversitesi? kimliğine kavuşmuştur.

Fakültemizde eczacılık eğitimi ise, 1968 yılında ?Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu? olarak başlamıştır. 1971 yılında 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek ?Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu? ile birleştirilmiş ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine (A.İ.T.İ.A.) bağlanmıştır. 1979 yılına kadar ?A.İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksekokulu? olarak eğitimini sürdüren okul, 1979 yılında 2237 sayılı yasa ile fakülteye dönüştürülmüş ve ?A.İ.T.İ.A. Eczacılık Fakültesi? adını almıştır. 1982 yılında ise 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı Kanun?la Gazi Üniversitesi bünyesinde ?Eczacılık Fakültesi? olarak yer alınmıştır.

Fakültemizin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ningur Noyanalpan 1982-1994 yılları arasında görev yapmıştır. Ardından 1994-1997 yılları arası Prof. Dr. Bilge Şener, 1997-2006 yılları arası Prof. Dr. M. Fethi Şahin, 2006-2012 yılları arası Prof. Dr. Turhan Baykal ve 2012-2016 yılları arası Prof. Dr. İ. Tuncer Değim Dekanlık görevini yürütmüşlerdir. 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ise, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan Dekanlık görevini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
ECZACILIK alanında Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin 300 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Başarılı olmak ve programı tamamlamak için genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar, serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapmaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yıl sonunda her ders için bir başarı harf notu verilir.
(2) Bu başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Başarı harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Bu harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim kurulunun önerisi, akademik birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(4) Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, ham başarı puanı denir.
(5) Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a)
Katsayılar Notlar
4.00 AA
3.50 BA
3.00 BB
2.50 CB
2.00 CC
1.50 DC
1.00 DD
0.50 FD
0.00 FF

b)
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Yarıyıl/yıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)
4) VZ: Dersten çekilme.
(7) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO?sunun en az 2,00 olması gerekir.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=20101242