BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - Programı Bilgileri   
Dili %30 İngilizce
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı Bilgisayar Mühendisi
Tarihçe
Bölümümüz 2002 yılında Mühendislik Fakültemiz bünyesinde kurulmuştur. 2003 yılında yüksek lisans, 2006 yılında ise doktora programını açmıştır.
Kazanılan Derece
Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
Gazi Üniversitesinin Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar şartlarını sağlarlarsa aşağıdaki programlara başvurabilirler:

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Derecesi
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Derecesi
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve en az 2.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bilgisayar mühendisleri aşağıdaki endüstriyel alanlarda çalışabilirler:
- Sektörel yazılım uygulamaları
- Savunma teknolojisi
- İnternet teknolojisi: ağ sistemleri, web sunucuları ve istemcileri
- Bilgisayar donanımı ve/veya yazılımı: masaüstü bilgisayarlar, grafik ve ağ adaptörleri,modemler, ses kartları, disk denetleyicileri, yazıcılar, tarayıcılar
- Gömülü yazılımlar
- Denetleme ve izleme: Otomatik üretim sistemlerinin denetlenmesi ve izlenmesi
Ölçme ve Değerlendirme
(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir başarı harf notu verilir.
(2) Bu başarı harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Başarı harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur. Bu harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim kurulunun önerisi, akademik birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(4) Öğrencinin başarı notu 100 tam puan üzerinden belirlenir. Bu puana, ham başarı puanı denir.
(5) Ham başarı puanı 25,00?ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Senato onayı ile hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
(6) Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
a)
Katsayılar Notlar
4.00 AA
3.50 BA
3.00 BB
2.50 CB
2.00 CC
1.50 DC
1.00 DD
0.50 FD
0.00 FF

b)
1) D: Devamsız,
2) G: Girmedi,
3) E: Eksik, (Yarıyıl/yıl sonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)?ye dönüştürülür.)
4) VZ: Dersten çekilme.
(7) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO?sunun en az 2,00 olması gerekir.https://obs.gazi.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=118080623